Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego DEUSDESIGN.PL

obowiązujący od 10 lutego 2018 r.

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego DEUSDESIGN.PL dostępnego pod adresem www.deusdesign.pl (dalej jako: Sklep internetowy) w szczególności zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego, warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego, zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego oraz zasady postępowania reklamacyjnego. Regulamin Sklepu internetowego DEUSDESIGN.PL jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j. z dnia 2017.06.24).

 2. Sklep internetowy – deusdesign.pl, prowadzony jest przez PRUS CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ pod adresem ul. Szosa Chełmińska 169a/14, 87-100 Toruń posługującą się adresem e-mail: kontakt@deusdesign.pl, posługującą się numerami NIP: 9562391542, REGON: 52805656900000– zwaną dalej Sprzedawcą.

 3. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

 4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 5. Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (z wyjątkiem § 6 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do Konsumentów).

Rozdział II

DEFINICJE

§2

 1. Formularz zamówienia – Usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towaru do Koszyka, oraz określenie warunków Umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;

 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą;

 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 459 t.j.);

 4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, w tym także w sytuacji gdy dokonuje czynności prawnej z niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

 5. Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie internetowym;

 6. Koszyk – Usługa elektroniczna, funkcjonalność Sklepu internetowego, w której widoczne są wybrane przez Klienta Towary do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych Zamówienia;

 7. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego www.deusdesign.pl; Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej www.deusdesign.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk;

 8. Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej automatyczne otrzymywanie cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie internetowym;

 9. Sklep internetowy (Sklep) – Sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem www.deusdesign.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

 10. www.deusdesign.pl – adres Sklepu internetowego;

 11. Towar – wszelkie produkty prezentowane w Sklepie internetowym;

 12. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana drogą elektroniczną z wykorzystaniem Sklepu internetowego;

 13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 t.j);

 14. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r., poz. 683 t.j.);

 15. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru składane za pośrednictwem wiadomości e-mail lub formularza Zamówienia.

Rozdział III

ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

§3

 1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Koszyk, Formularz Zamówienia oraz Newsletter. Korzystanie z Konta możliwe jest po wypełnieniu formularza rejestracji i kliknięciu pola „Zarejestruj się”. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz hasło.

 2. Warunkiem zarejestrowania Konta i rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest przeczytanie i akceptacja postanowień Regulaminu Sklepu internetowego. Sprzedawca zastrzega, że akceptacja następuje z chwilą odznaczenia pola „Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu sklepu internetowego www.deusesign.pl, rozumiem jego treść i zobowiązuję się do jego przestrzegania”.

 3. Klient może w każdej chwili wyrejestrować się ze Sklepu, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, poprzez przesłanie Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@deusdesign.pl albo w formie pisemnej na adres pocztowy prowadzącego portal www.deusdesign.pl, wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu, żądania usunięcia Konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie internetowym.

 4. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu internetowego;

c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy oraz strony internetowej www.deusdesign.pl.

 1. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody www.deusdesign.pl.

 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy;

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu Sklepu internetowego, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

Rozdział IV

PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

§4

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na adres strony internetowej www.deusdesign.pl i dokonać wyboru Towarów. Z momentem dodania przez Klienta pierwszego Towaru do Koszyka w Sklepie Internetowym następuje rozpoczęcie korzystania z Formularza Zamówienia.

 2. Złożenie Zamówienia następuje po wypełnieniu Formularza Zamówienia i kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Złóż zamówienie – Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Towar, ilość Towaru, miejsce i sposób dostawy Towaru, sposób płatności.

 3. Po podaniu przez Klienta danych, o których mowa w ust. 2 powyżej, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać następujące informacje: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Towar, ilość Towaru, miejsce i sposób dostawy Towaru, sposób płatności.

 4. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu Sklepu internetowego, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie – Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

 5. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Sprzedawcą umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

 6. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

 7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt.6 powyżej. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu internetowego Sprzedawcy.

Rozdział V

METODY PŁATNOŚCI I DOSTAWA

§5

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i są cenami całkowitymi, tj. zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne.

 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) Klient DETALICZNY: przelewem na numer konta bankowego: mBank 48 1140 2004 0000 3702 8051 7724

Dane do przelewu: PRUS CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI, ul. Szosa Chełmińska 169a/14, 87-100 Toruń

b) Klient HURTOWY: przelewem na numer konta bankowego: mBank 48 1140 2004 0000 3702 8051 7724

Dane do przelewu: PRUS CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI, ul. Szosa Chełmińska 169a/14, 87-100 Toruń

c) elektronicznie i kartą płatniczą Visa lub MasterCard poprzez system Tpay, PayPal- możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności;

Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem systemu Tpay i PayPal.

Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

Integrator Płatności Paynow dla firm w ramach bankowości detalicznej mBank S.A.

 1. Każdorazowo w tytule przelewu należy wskazać następujące dane: Sklep DEUS Design, Prus Capital Sp. z o. o. ul. Szosa Chełmińska 169a/14, 87-100 Toruń oraz wpisać numer zamówienia/faktury oraz imię i nazwisko osoby (nazwa firmy) składającej zamówienie.

 2. Z zastrzeżeniem wyboru przez Klienta opcji „za pobraniem”, zamówienie jest realizowane po wpływie podanej w potwierdzeniu zamówienia kwoty na konto bankowe Sprzedawcy. Brak odnotowania wpłaty w terminie 14 dni od daty potwierdzenia zamówienia skutkuje anulowaniem zamówienia. Realizacja zamówienia może trwać maksymalnie 14 dni roboczych od opłacenia zamówienia lub złożenia zamówienia w przypadku dostawy „za pobraniem”.

 3. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

 4. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

 5. Czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 14 dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności.

 6. Podczas odbioru przesyłki Klient ma obowiązek sprawdzenia kompletności zawartości przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego lub niekompletności zawartości przesyłki, Klient powinien przy obecności doręczyciela spisać protokół szkody. Protokół powinien zostać podpisany przez doręczyciela i Klienta. Po jego sporządzeniu, skan protokół należy przesłać niezwłocznie na adres e-mail Sprzedawcy. Sporządzenie protokołu przyspieszy i ułatwi proces reklamacji szkody transportowej w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 1983 t.j.).

Rozdział VI

UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

§6

 1. Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r., poz. 683, t.j.), Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego Umowę sprzedaży na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Pouczenie o prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 2. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży informując Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego na adres Sprzedawcy, bądź adres elektroniczny Sklepu internetowego. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle towar przed upływem 14 dniowego terminu na adres Sprzedawcy. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak możliwości uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.  Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Konsumenta od Umowy, które obowiązany jest ponieść Konsument:
  1) jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;
  2) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

 4. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. W przypadku Umowy sprzedaży, która obejmuje Towary, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub części. W przypadku Umowy sprzedaży, która polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez określony czas bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy. Dla pozostałych umów bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 7. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, umowę tę uważa się za niezawartą, a to, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 8. Zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Rozdział VII

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§7

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca: PRUS CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ pod adresem ul. Szosa Chełmińska 169a/14, 87-100 Toruń posługującą się adresem e-mail: kontakt@deusdesign.pl, posługującą się numerami NIP: 9562391542, REGON: 52805656900000. Wypełnienie danych w Formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedającego i Administratora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 t.j.).

 2. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca lub Administrator ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

Rozdział VIII

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

§8

 1. Wszelkie zamieszczane na stronach internetowych Sklepu znaki handlowe (loga, logotypy, nazwy marek, etc.), materiały graficzne, zdjęcia podlegają ochronie prawnoautorskiej. Sprzedawca korzysta z materiałów graficznych zamieszczonych na Towarach w sposób zgodny z prawem, wykorzystując w szczególności materiały umieszczone w domenie publicznej oraz materiały stanowiące własność intelektualną Sprzedawcy lub stanowiące przedmiot udzielonej Sprzedawcy licencji.

 2. Klienci oraz osoby odwiedzające Sklep zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnej (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej) przysługujących Sprzedawcy oraz podmiotom trzecim. Klient Sklepu lub osoba odwiedzająca stronę internetową Sklepu ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.

 3. Zabronione jest rozpowszechnianie bez pisemnej zgody Sprzedawcy:

 1. jakichkolwiek elementów witryny www.deusdesign.pl;

 2. kodu źródłowego;

 3. znaku towarowego „www.deusdesign.pl”.

 1. Zabronione jest posługiwanie się znakiem towarowym „www.deusdesign.pl” w celu sprzedaży usług/produktów o tych samych bądź zbliżonych cechach.

 2. Klient Sklepu zamieszczając w Sklepie internetowym projekt graficzny lub słowno-graficzny oświadcza, że:

 1. przysługują mu autorskie prawa majątkowe do utworów w postaci wzorów graficznych lub słowno – graficznych, które zamieszcza w Sklepie lub też uzyskał od osób uprawnionych wymagane zgody na ich rozpowszechnianie i udzielanie dalszych licencji, lub

 2. wzory graficzne lub słowno – graficzne umieszczane przez niego w Sklepie stanowią przejaw jego własnej działalności twórczej i stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 880 t.j.), oraz

 3. wzory graficzne i słowno – graficzne umieszczane przez niego w Sklepie nie naruszają praw osób trzecich.

 1. Klient poprzez zamieszczenie w Sklepie internetowym projektów z umieszczonym na nich wzorem graficznym i słowno-graficznym udziela Sprzedawcy niewyłącznego, nieograniczonego terytorialnie prawa do korzystania z graficznych i słowno-graficznych utworów na następujących polach eksploatacji:

 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

 2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

 3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w punkcie powyżej- publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnienia utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

 1. Licencja, o której mowa w ust. 6 powyżej została udzielona bezpłatnie, na czas nieograniczony i wygasa z chwilą usunięcia konta Klienta.

Rozdział IX

REKLAMACJE ZAKUPIONYCH TOWARÓW

§9

 1. Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne i prawne Towarów, zgodnie z obwiązującymi przepisami w tym Kodeksem cywilnym oraz Ustawą o prawach konsumenta.

 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar bez wad. Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne Towaru, istniejące w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikające z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Towarze w tej samej chwili, polegające na niezgodności Towaru z umową (wada fizyczna). Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Towarem wynika z decyzji lub z orzeczenia właściwego organu (wada prawna).

 3. Reklamacje należy składać na piśmie. Klient składając reklamację ma możliwość skorzystania z formularza reklamacyjnego stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

 4. W przypadku Reklamacji Sprzedawca zaleca odesłanie Towaru w oryginalnym opakowaniu, z dołączonym oryginałem dowodu zakupu i opisem reklamacji, na adres Sprzedawcy z dopiskiem „REKLAMACJA www.deusdesign.pl”. W ramach Reklamacji zaleca się podanie: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

 6. W przypadku uznania reklamacji, towar wadliwy zostanie, stosownie do woli Klienta, naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru) lub wymagałoby to nadmiernych kosztów, wówczas Sprzedawca w uzgodnieniu z Klientem, zwróci Klientowi równowartość ceny Towaru wraz z kosztami dostarczenia Towaru lub obniży cenę albo też, za zgodą Klienta, zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie Towary.

 7. Jeżeli sprzedaż dokonywana jest na rzecz Klienta w ramach transakcji nieodpowiadającej definicji sprzedaży konsumenckiej w rozumieniu ustaw określonych w ust. 1 powyżej, reklamacja rozpatrywana jest zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Kodeksu Cywilnego. W takim wypadku stosuje się szczególne postanowienia dotyczące ochrony konsumentów.

 8. Pytania oraz powiadomienia dotyczące reklamacji prosimy kierować na adres e-mail Sprzedawcy.

 9. Sprzedawca umożliwia Klientom również wymianę zakupionego Towaru, jeżeli Klient po otrzymaniu towaru zgodnego ze złożonym przez niego zamówieniem i odpowiadającego treści zawartej umowy (towar pełnowartościowy) stwierdzi, iż Towar nie odpowiada Klientowi. W takiej sytuacji Klient ma prawo wymienić zakupiony Towar na inny.

 10. Zgłoszenie chęci wymiany Towaru następuje poprzez oświadczenie wysłane pisemnie na adres prowadzenia działalności Sprzedawcy lub mailowo na adres e-mail Sprzedawcy. W takiej sytuacji Sprzedawca niezwłocznie odpowie na zgłoszenie i wskaże na możliwość wymiany Towaru oraz Strony ustalą sposób zwrotu lub dopłaty różnicy w cenie Towaru.

 11. Koszt odesłania Towaru do Sklepu Internetowego ponosi Klient.

 12. Prawo wymiany dotyczy tylko Towaru lub Towarów będących w niezmienionym stanie.

Rozdział X

REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§10

 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.

 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo na adres Sprzedawcy.

 4. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

 5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji, o której mowa w niniejszym rozdziale, w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Rozdział XI

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

§11

 1. W razie zaistnienia sporu Klient będący Konsumentem posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę);

 2. pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

W szczególności Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, bądź uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

 1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.

 1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcą, a konsumentem można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

 2. W razie jakichkolwiek pytań związanych z pozasądowymi sposobami rozstrzygania sporów zachęca się również do kontaktu bezpośrednio z www.deusdesign.pl.

Rozdział XII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§12

 1. Regulamin obowiązuje od 10 lutego 2018 roku.

 2. Usługodawca udostępnia treść Regulaminu za pośrednictwem strony internetowej www.deusdesign.pl. Regulamin może zostać wyświetlony na stronie internetowej, pobrany w formacie pdf lub/i wydrukowany jeszcze przed zawarciem Umowy. Regulamin może zostać przesłany drogą elektroniczną na indywidualne żądanie osoby, jeżeli ma ona problemy z wyświetleniem bądź przeczytaniem Regulaminu. W tym celu Sprzedawca prosi o kontakt za pośrednictwem adresu e-mail Sprzedawcy.

 3. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.

 5. O każdej, istotnej zmianie Regulaminu, Klient posiadający aktywne Konto zostanie poinformowany na co najmniej 3 dni robocze przed planowanym wejściem w życie zmian, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 6. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść umowy zawartej z Klientem. Regulamin w brzmieniu z dnia zawarcia umowy z Klientem, obowiązuje przez cały okres trwania Umowy sprzedaży.

 7. Zmiany zakresu rodzaju Towaru lub zakresu usług nienaruszające dotychczasowej Umowy sprzedaży nie stanowią istotnej zmiany Regulaminu.

 8. W razie zmiany lub/i unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.

 9. Jeżeli zgodnie z przepisami właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania Konsumenta, obowiązującymi w dniu zawarcia Umowy sprzedaży, dotyczącymi:

 1. zasad zawarcia Umowy sprzedaży,

 2. odstąpienia od Umowy sprzedaży,

 3. składania Reklamacji,

 4. rozwiązania Umowy sprzedaży

 5. praw i obowiązków po stronie Klienta,

postanowienia określone w Regulaminie nie są zgodne, stosuje się przepisy prawa właściwego dla miejsca zamieszkania Konsumenta. Dotyczy to wyłącznie przepisów wymuszających swoją właściwość.

 1. Sprzedawca zgłasza gotowość do rozwiązywania sporów w trybie ugodowym.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta.

 3. Niniejszy Regulamin zawiera następujące załączniki:

a) Załącznik nr 1 – Pouczenie o prawie odstąpienia;

b) Załącznik nr 2 – Formularz odstąpienia od umowy;

c) Załącznik nr 3 – Formularz reklamacyjny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu Internetowego www.deusdesign.pl

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

I Postanowienia ogólne.

 1. Mogą Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania

jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy.

 1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład przez pismo wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@deusdesign.pl lub pismo wysłane pocztą na adres: DEUS Design, ul. Szosa Chełmińska 169a/14, 87-100 Toruń

 2. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

II. Skutki odstąpienia od umowy

 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

 2. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie, w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 3. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 4. Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

 5. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni na adres: sklep DEUS Design, Prus Capital Sp z o.o., ul. Szosa Chełmińska 169a/14, 87-100 Toruń

 6. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 7. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Załącznik nr 2 do Regulaminu Sklepu Internetowego www.deusdesign.pl

Kliknij na formularz, aby go pobrać:

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Załącznik nr 3 do Regulaminu Sklepu Internetowego www.deusdesign.pl

FORMULARZ REKLAMACJI